Regulamin serwisu zamownia.altcoffee.pl

Definicje
Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez firmę ALTERNATYWNIE ADAM ROSOŁOWSKI, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Platformy.
Zamówienie: oświadczenie woli składane firmie przez Konsumenta za pośrednictwem Platformy skutkujące zawarciem Umowy.
Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Firmie.
Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Firmą na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.
Platforma: strona internetowa zamowienia.atlcoffee.pl
Systemy Płatności Online: tPay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

Dane Spółki
Dane teleadresowe Firmy:
ALTERNATYWNIE ADAM ROSOŁOWSKI z siedzibą w Załomiu
NIP 8561853141.
REGON 363707787.
Adres e-mail: biuro@altcoffee.pl

Zastosowanie i Postanowienia Ogólne
Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Firmę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Firma informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:
Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Firmę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Firmę na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Firmę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek
W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
- danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
- informacji naruszających jakiekolwiek dobra Firmy lub osób trzecich;
- innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Firmy. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Firmę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
Firma zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Oferta
Aktualna oferta prezentowana jest na stronie zamowienia.altcoffee.pl. Firma zastrzega, iż oferta może się zmienić podczas składania zamówienia przez Konsumenta. Firma o zaistniałym fakcie bezzwłocznie poinformuje Konsumenta drogą mailową bądź poprzez konta społecznościowe, z których zamówienie zostało złożone.
Firma może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Firmą telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.
Umowa
Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez wysłanie zamówienia drogą mailową bądź poprzez konta społecznościowe.
Umowa może być prawidłowo wykonana przez Firmę wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Firmie.
W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Firmą za pomocą danych kontaktowych podanych na Platformie.
Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Firmy. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną drogą mailową bądź poprzez konto społecznościowe.

Odstąpienie od Umowy
Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Firmę produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Firmą.
Spółka wskazuje Konsumentowi, że Firma jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Firmę,
c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Spółka dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Firma jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
Firma jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Firmę Zamówienia już opłaconego, Firma przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Firma jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

Płatność
W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Firmy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku na skutek skorzystania z oferowanych za pośrednictwem Platformy Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc w Firmie przy odbiorze.
Z zastrzeżeniem postanowień art. 7 ust. 3 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług dla Konsumentów (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Firmę informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

Rozpatrywanie reklamacji
Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Firmy z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji, o której mowa w ust. 1, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

Inne
Niniejszy regulamin, automatycznie powoduje, że wszystkie poprzednie tracą ważność.